Óvodánk programja

 

Pedagógiai programunk

Pedagógiai programunkat a partnerek által elvárt követelményének figyelembe vételével, a szakmai szempontok érvényesítésével és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával készítettük el.

Alapelveink

 • Elsődlegesnek tartjuk a gyermekközpontúságot, a gyermek személyiségi jogainak tiszteletben tartását oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
 • Szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben megbecsülés, bizalom, szeretet övezi.
 • Hangsúlyozzuk a szabad játék kiemelkedő szerepét és ezen keresztül a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztést.
 • A szülőkkel együttműködve, nevelési elveiket tiszteletben tartva, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez, neveléséhez szükséges optimális feltételeket.
 • Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete által, az életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenységgel fejlesztjük a gyermek személyiségét, kognitív, szociális és perszonális kompetenciáit.
 • Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez és a megváltozott elvárásokhoz alkalmazkodó gyermeki személyiségvonások fejlődését.
 • Törekszünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelését támogató szemlélet, valamint az esélyegyenlőséget és hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd kialakítására.
 • Biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó és migráns gyermek önazonosságának megőrzését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.

 

Egységes nevelési elvünk mellett biztosított az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, kreativitása. Az igényeknek, és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezzük a csoportokat. A folyamatos napirend biztosítja az elegendő időt a szabadjátékhoz, ami a gyermekek személyiség fejlődése szempontjából igen fontos.

 

A tanulási tevékenység szervezésére jellemző:

 • csoportokban
 • komplexen a műveltségi területeket
 • differenciált képességfejlesztés - a gyermek önmagához képest fejlődjön

 

Az ellenőrzés, értékelés minden szinten a munka minőségi javítását a partnereknek való jobb megfelelést biztosítja.

 

Az óvodánk célja, feladata

Célunk:
Az óvodáskorú korú gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, egyéniségének kibontakoztatása. Elsődlegesen a szabad játékra építve, az óvodai tevékenységeken keresztül az életkorhoz és egyéni sajátosságokhoz, valamint az eltérő fejlődési ütemhez igazodva. A családi nevelést kiegészítve biztosítani minden gyermek számára a testi, érzelmi, erkölcsi, közösségi, anyanyelvi és értelmi képességek kibontakoztatását.

Feladataink:

 • Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
 • Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése.
 • Az egészséges életmód iránti igény kialakítása, az egészségmegőrzés, valamint a környezettudatos magatartás szokásainak megalapozása.
 • Az értelmi- és anyanyelvi képességek, készségek fejlődésének biztosítása, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 • A gyermek egyénre szabott fejlesztésének koordinálása, nyomon követése.
 • A pozitív érzelmeken alapuló társas kapcsolatok kialakítása, az élmény gazdag mindennapok, közös tevékenységek biztosításával.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlődésének elősegítése, szakember irányításával történő fejlesztése (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal).
 • Törekvéseink között van a környezettudatos óvoda kialakítása (sólámpák alkalmazása, víztisztító használata, aromaterápia, vegyszermentes tisztítószerek alkalmazása).

 

Óvodánk napirendje

A gyermek egészséges fejlődésének, tevékenységekben megnyilvánuló céltudatos fejlesztésének szervezeti kerete a napirend, mely biztosítja a gyermek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott kiszámítható óvodai környezetet.

A folyamatos és rugalmas napirend lehetővé teszi a játék, a tevékenységekbe ágyazott tanulás (foglalkozások, séták, kirándulások), és a pihenés életkornak és egyéni szükségleteknek megfelelő egyensúlyát. Az egész nap folyamán érvényesül a folyamatosság, valamint a rugalmasság, mely biztosítja az előre nem tervezett, de a gyermek fejlődését szolgáló élmények beillesztését. A gyermek érzelmi biztonsága, tájékozódása, és a szokásrendszer kialakulásának érdekében a napirend főbb keretei állandóak. Kiemelten érvényesül a szabad játék szerepe.

Az óvodai élet megszervezésében figyelembe vesszük az óvodák helyi sajátosságait, a pedagógiai programban megfogalmazott feladatokat.

 

Óvodánk hetirendje

A hetirend tartalmazza a szervezett tevékenységekben megvalósuló tanulás rendjét. Megvalósításában a nevelői céltudatosság, tervszerűség, a tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtése, a komplexitás és az egymásra épülés érvényesül. Tartalmát meghatározza a gyermekcsoport életkora, egyéni sajátossága valamint az óvodai csoportok egymáshoz való alkalmazkodása.

A heti-, és napirend kialakítását a gyermekcsoport óvodapedagógusai végzik.

 

Ingyenes szolgáltatásaink

 • Úszásoktatás

 

 • Logopédia

 

 • Német nemzetiségi gyermektánc

 

 • Változatos és igényes programok egész évben

 

 • Játékos német nyelvismeret

 

 • Bejáró óvodásaink szállítása a környező falvakból, ill. ingyenes buszbérlet

 

 • Ingyenes étkezés biztosítása minden óvodás gyermek részére
Intézmények: