Lakossági tájékoztató - 2020.11.06.

 

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELTETÉSE, EGYÉB VESZÉLYHELYZETI RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleinket, Vállalkozókat, hogy 2020. november 6-ától a Magyarszéki Polgármesteri Hivatalban és a hozzá tartozó szakszolgálatoknál:
- Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszéki Kirendeltségén,
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
- Védőnői Szolgálatnál,
- Szociális étkeztetésnél,
a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig SZÜNETEL.

Az Ügyfelek CSAK TELEFONON ÉS E-MAILBEN tarthatják a kapcsolatot ügyintézőinkkel:

- Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal:
Tel.: 72/521-000 (ügyelet: 105-ös mellék - adóügy, hatósági ügyek, jegyző, anyakönyv). Sürgős esetekben: haláleset anyakönyvezése és soron kívüli szociális ügyekben is a fenti telefonszámon egyeztetés szükséges az esetleges személyes ügyintézéshez.
E-mail: jegyzo@magyarhertelend.hu, ado@magyarhertelend.hu, igazgatas@magyarhertelend.hu, penzugy@magyarhertelend.hu

- Magyarszéki Polgármesteri Hivatal és Kirendeltség:
Tel.: 72/521-016 (ügyelet: 18-as mellék).
E-mail: magyarszek7396@gmail.com

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Tel.: 72/521-016 (16-os mellék).
E-mail: magyarszek7396@gmail.com

- Védőnői Szolgálat:
Tel.: 30/861-2617 (rendkívüli esetben is telefonos egyeztetés szükséges).
E-mail: vedonomszek@gmail.com

- Szociális étkeztetés:
Igénybejelentés és ügyintézés (munkanapokon 8.00-15.00 óráig) az alábbi telefonszámokon lehetséges: 72/521-016 (23-as mellék), 72/521-000 (ügyelet: 105-ös mellék).
E-mail: magyarszek7396@gmail.com

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Magyarszék Községi Önkormányzat tulajdonában és Magyarszék Község Nonprofit Kft. kezelésében álló valamennyi épületben és ingatlanon minden rendezvény létszámtól függetlenül ELMARAD, NEM TARTHATÓ MEG. EZ VONATKOZIK MINDEN KULTURÁLIS-, SPORT- ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYRE, ÖSSZEJÖVETELRE, BEL- ÉS KÜLTÉRBEN EGYARÁNT. A rendelkezés visszavonásig érvényben marad.

- Figyeljünk szomszédainkra, az idősebbekre, minden nap kommunikáljunk egymással, segítsünk a problémák megoldásában!

- Amennyiben étkezést (ebéd) kíván igénybe venni, ez két módon lehetséges:
egyrészt magyarszéki lakosok kérhetik a szociális étkeztetést,
másrészt magyarszéki lakosok számára 690 Ft/adag térítési díjért tudunk étkezést biztosítani, amit a falugondnoki szolgálat szállít ki, ebben az esetben 2 db (max. 3 szintes) éthordót kell biztosítani.
Információ, igénybejelentés: tel.: 72/521-016 (23-as mellék), 72/521-000 (105-ös mellék).

 

Magyarszék, 2020. november 6.

Kárpáti Jenő
polgármester

 

ORROT ÉS SZÁJAT ELTAKARÓ VÉDŐMASZK KÖTELEZŐ HASZNÁLATA

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján:

1. A száj és az orr kötelező eltakarása

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
  a) a tömegközlekedési eszközön,
  b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
  c) - az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével - a bevásárlóközpont területén,
  d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától - így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
  e) - az irodák és az üzemi helyiségek kivételével - a mozi területén,
  f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
    fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
    fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
    fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
    fd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
    fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
    ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
  g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
    ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
    gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
  h) ügyfélfogadási időben
    ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
    hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
    hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
  j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
  k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,
  l) (Hatályon kívül helyezte: 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 14. § a). Hatálytalan: 2020. XI. 4-től.)
  m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
    ma) történő munkavégzés során,
    mb) vendégként - a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint -
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) A szociális intézményben
  a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
  b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint
az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.

(5) Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(6)  Ha az 1. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendezvény helyszínén (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

 

Mindannyiunk érdekében kérem a rendelkezések betartását, óvjuk egymás egészségét!